Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි:  මුල්පිටුව අංශය තොරතුරු පර්යේෂණ කාමරය

පර්යේෂණ කාමරය

විවෘතව තබන වේලාවල්: පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා.

කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයේදීද, නුවර පිහිටි ශාඛා කාර්යාලයේදීද, මහජනයා සඳහා පර්යේෂණ පහසුකම් සලසනු ලැබේ.

ලේඛන කාණ්ඩ සඳහා සෙවීම් උපකෘත, සාරංශ, සුචි පත්‍ර සහ ලැයිස්තු මෙහි ඇත.

ලේඛනවලින් තොරතුරු ලබාගැනීම

ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ තැන්පත් රාජ්‍ය ලේඛන මහජන පරිශීලනය සඳහා විවෘත කරයි. ඇතැම් ආවෘත ලේඛන මහජන පරිශීලනය සඳහා ලබා ගැනීමට ආවෘත කාලය අවසන් වීම හෝ එම ලේඛන නිර්මාණය කළ ආයතනවල බලධාරීන්ගෙන් ලිඛිත අවසරය සහ ලේඛනාගාර අධ්‍යක්ෂකගේ ලිඛිත අවසරය ලබා ගත යුතුය. වර්ෂ 1976න් පසු අද දක්වා පළවූ ප්‍රකාශන සහ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර බැලීම හා පිටපත් ගනීම සඳහා ජාතික පුස්තකාල සහ ප්‍රලේඛන මධ්‍යස්ථානයෙන් ලබාගත හැක. ඒවා එහි නොමැති නම් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත හැක. 1976ට‍ පෙර ප්‍රකාශිත ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පරිශීලනය කළ හැක. අන් කවර පුස්තකාලයක හෝ ලබාගත නොහැකි පොත් ද මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පරිශීලනය කළ හැක.

පර්යේෂණ / සෙවීම් කාමර පහසුකම්

 • සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් සඳහා කාලානුක්‍රම සහ අකාරාදී සුචි ඇත.
 • ලේඛන කාණ්ඩ සඳහා සුචි.
 • පර්යේෂකයන් තමන් විසින්ම පර්යේෂණය කළයුතුය
 • ජාතික ලේඛනාගාරයෙහි තැන්පත් කර ඇති සූක්ෂම චිත්‍රපට කියවීමේ යන්ත්‍ර ආධාරයෙන් එම සූක්ෂම චිත්‍රපට බැලිය හැක.
 • ජාතික ලේඛනාගාරයෙහි අධ්‍යක්ෂකගේ අවසරය ඇතිව අතේ ගෙන යා හැකි කුඩා පරිගණක පර්යේෂණ කාමරයේ දී භාවිතා කළ හැක.
 • පර්යේෂණ ක්‍රම, අධිලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම සෙවීම් උපකෘත සහ අධිලේඛන භාවිතය පිළිබඳව ලේඛනාගාරයේ වෘත්තීය නිළධාරීන් විසින් උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.

පර්යේෂණ කාමරයේ තැන්පත් කර ඇති ප්‍රකාශන

 • ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍ර - 1802 - 1900
 • බ්ලු බුක්ස් (Blue Books) - 1821 - 1937
 • සැසි වාර්තා (Sessional Papers) - 1860න් පසු
 • පරිපාලන වාර්තා - 1867න් පසු
 • හැන්සාඩ් වාර්තා - 1870න් පසු
 • සිවිල් ලැයිස්තු - 1863 - 1962
 • ඔල්මැනැක් (Almanac) - 1815 - 1861
 • පාර්ලිමේන්තු පනත් 1949 සිට

පර්යේෂණ කාමරයේ නීතිරීති

 • වලංගු පරිශීලන ටිකට් පතක් ඔබ සතු විය යුතුය.
 • ඔබ කිසියම් ලේඛනයක් පරිශීලනය කළත්, නැතත් පර්යෙෂණ කාමරයට පිවිසෙන සෑම දිනකම ඔබ පැමිණීමේ ලේඛනයෙහි අත්සන් තැබිය යුතුය.
 • ඔබ පර්යෙෂණ කාමරයෙහි නිෂ්ශබ්දතාව ආරක්ෂා කළ යුතුය.
 • දුම්පානය හා අහාරපාන (බුලත්, පැණිරස, චුවින් ගම් වැනි දෑ ඇතුළුව) පර්යෙෂණ කාමරය තුලදී ගනීමෙන් වැළකීම.
 • ජාතික ලේඛනාරක්ෂක අධ්‍යක්ෂ හෝ පර්යෙෂණ කාමරය භාර නිලධාරිගේ ලිඛිත අවසරය නැතිව වයස අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයන් පර්යෙෂණ කාමරයට පිවිසීමට අවසර නැත. පාසල් ළමුන්ගේ අධ්‍යාපන චාරිකා ආදිය කල්වේලා ඇතිව අනුමත කරගත යුතුය.
 • ඔබ සතු ගමන්මළු, බඩු, දුරකථන ආදිය අමුත්තන්ගේ අවසර පත්‍රය දෙන පිවිසුම් දොරටු‍වේ තැබිය යුතුය. අමුත්තන්ගේ අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ ජාතික හැඳුනුම් පත / නිල හැඳුනුම් පත /විදේශ ගමන් බලපත්‍රය / රියැදුරු බලපත්‍රය දීමෙන් අමුත්තන්ගේ අවසර පත්‍රය සහ බාරදූන් බඩුබාහිරාදිය සඳහා නිකුත් කළ කුවිතාන්සිය ආරක්ෂක නිලධාරිට බාරදුන් පසු ඔබගේ බඩුබාහිරාදිය ආපසු ලැබෙනු ඇත.

 • සංරක්ෂිත අධිලේඛන, පුස්තකාල පොත්, නෛතික තැන්පත් ලේඛන සඳහා වෙන් වශයෙන් ඉල්ලුම්පත් ඇත.මෙම නිල ඉල්ලුම්පත් පර්යෙෂණ කාමරය භාර නිලධාරිගෙන් ලබාගත හැක.
 • පර්යෙෂණ කාමරයේ සේවයේ භාර නිලධාරිගේ විශේෂ අවසරයකින් හැර පර්යේෂකයන් හට එක වරකට ලබා දෙන්නේ ලෙඛන තුනක් හෝ වෙළුම් තුනක් පමණි. මෙම නියමය එකට බඳින ලද වෙළුම් එනම් පිඹුරුපත්, සිතියම්, ප්ලෑන්, පුස්තකාල පොත් වැනි ලෙඛනවලට අදාලය.
 • ඔබ ලබාගත් ලෙඛන සම්බන්ධ ඔබගේ කටයුතු අවසන් වූ පසු, එම ලෙඛන පර්යෙෂණ කාමරයෙහි සේවයෙහි නියුතු නිලධාරිට භාරදිය යුතුය. ඔබ එසේ ආපසු භාර දෙනතුරු, ලබාගත් ලෙඛන සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය.
 • ඊළඟ දිනයෙහි ද, ඔබ ලබාගත් ලෙඛන සම්බන්ධවපරිශීලනය කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා වෙන් කරවා ගැනීමේ පත්‍රිකාවක්(Reservation Form) ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 • කවර හෝ ලේඛනයක ඔබ කිසිවක් ලිවීම හෝ ලකුණු කිරීම නොකළ යුතුය. තව ද එම ලේඛන පර්යෙෂණ කාමරයෙන් පිටතට ගෙනයාම නොකළ යුතුය.
 • ඔබ පර්යෙෂණ කාමරයේ දී දියර තීන්ත, ෆවුන්ටන් පෑන්, බෝල් පොයින්ට් පෑන් හෝ කෙඳි තුඩ සහිත පෑන්, හයිලයිටින් පෑන් (highlight pens), නිවැරදි කිරීමේ දියර හෝ මකනයක් භාවිතා නොකළ යුතුය. ඔබ ඔබගේ සටහන් සඳහා පැන්සල් පමණක් භාවිතා කළ යුතු අතර, ඒවා පර්යෙෂණ කාමරයේ ඒ සඳහා නියමිත ස්ථානයේ දී පැන්සල් මුවහත් කළ යුතුය. ඔබ ප්‍රථමවරට පර්යෙෂණ කාමරයට පැමිණි අවස්ථාවක දී නම්, ඔබ ලඟ පැන්සලක් නැත්නම්, පර්යෙෂණ කාමරය භාර නිලධාරිගෙන් ඔබට පැන්සලක් ඉල්ලා ගත හැකිය. පිටතින් ද ඔබට පැන්සල් මිලදී ගත හැකිය.
 • ලේඛනවලට හානි නොකිරීමට ඔබ ප්‍රවේසම් විය යුතුය. ඔබ ලේඛනවලට බරවී හේත්තු නොවිය යුතුය; ඒවායේ මුළු නැවෙන සේ පාවිච්චි නොකළ යුතුය; නොනැමිය යුතුය; එවා උකුල උඩ තබා නොගත යුතුය; ඒවා තම සටහන් අතර නොතැබිය යුතුය.
 • ඔබ‍ට ලබාදෙන නොබඳින ලද හෝ ලිහිල් ව තැබූ ලේඛන, ඒවා ලබා දෙන අනුපිළිවෙළ අනුව තබාගත යුතුය. ඒවා තැබූ පිළිවෙළ වෙනස් වුවහොත්, ඒ ගැන සේවයෙහි නියුතු නිලධාරිට දැන්විය යුතුය.
 • ලේඛනයක ඇති දෝෂයක් හෝ අත්වැරැද්දකින් ඒවාට සිදු වූ හානියක් ඇත්නම් ඒ ගැන සේවයෙහි නියුතු නිලධාරිට දැන්විය යුතුය.
 • ඇතැම් කැඩෙන සුළු හෝ විශේෂයෙන් වැදගත් වූ ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම විශේෂ තත්ත්වයන් යටතේ සිදු කළ යුතු බව හෝ පරීක්ෂා කළ නොහැකි බව සේවයෙහි නියුතු නිලධාරීන් විසින් දැන්වීමට ඉඩ ඇත.

 • සංරක්ෂිත ලේඛන අනුරේඛනය (tracing) කිරීම තහනම්ය.
 • ජාතික ලේඛනාරක්ෂන අධ්‍යක්ෂකගේ ලිඛිත අනුමැතිය නැතිව ලේඛන කිසිවක් ඡායාපිටපත් ගැනීමට භාජන නොකළ යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් ඡායාපිටපත් ගැනීමට අවසර නැත. අණුකසේයාපටකරණය (micro filming) සහ පරිගණක සුපිරික්සීම (scanning) සඳහා කරන ඉල්ලීම් මහජන සම්බන්ධතා කාර්යාලයට විශේෂ ඉල්ලුම් පත්‍රයක් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ලේඛනයට හානියක් සිදු වීමේ අවදානමක් ඇත්නම් මෙම ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇත.
 • ජාතික ලේඛනාරක්ෂක අධ්‍යක්ෂකගේ ලිඛිත අවසරය ඇතිව පමණක් කැමරා හෝ වීඩියෝ කැමරා භාවිතා කොට ලේඛන ඡායාරූපගත කිරීම හෝ වීඩියෝ පටිගත කිරීමට ඉඩ දෙනු ඇත. කැමරාව හෝ වීඩියෝ කැමරාව භාවිතා කිරීමේ වියදම මහජන සම්බන්ධතා කාර්යාලයෙන් දැනගත හැක.

 • යතුරු ලියනය භාවිතා කිරීමට අවසර නැත.
 • සේවයෙහි නියුතු නිලධාරිගේ අවසරය ඇතිව පර්යෙෂණ කාමරය තුළ කරදර ඇති‍ නොකෙරේ නම් බැටරි පාවිච්චි කරන පරිගණක ඇතුළු අනෙක් පරිගණක භාවිතා කළ හැක.
 • ජාතික ලේඛනාරක්ෂක අධ්‍යක්ෂගේ අවසරය ඇතිව පර්යෙෂණ කාමරයේ දී ඩික්ට ‍ෆෝන් (dictaphones) භාවිතා කළ හැක.
 • පර්යෙෂණ කාමරය තුළ වීඩියෝ කැමරා භාවිතය තහනම්ය.

 • ප්‍රකාශන අයිතිය පවතින අත්පිටපත් / ලේඛන ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් ජාතික ලේඛනාරක්ෂක අධ්‍යක්ෂ වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • ප්‍රකාශන සඳහා තොරතුරු භාවිතා කරන කල්හී එම තොරතුරු ලබාගත් ප්‍රභවය සඳහන් කළ යුතුය.
 • ලියනු ලබන ශාස්ත්‍රීය නිබන්ධන හෝ ප්‍රකාශනවල එක පිටපත බැගින් ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පුස්තකාලයෙහි තැන්පත් කළ යුතුය.
 • ජාතික ලේඛනාගාරයෙහි පවත්නා සම්පත්වලින් තොරතුරු හෝ පාඨ ලබා ගෙන ප්‍රකාශයට පත්කරන කල හෝ ඒවා සඳැහුමට පාත්‍ර කරන කල, එබඳු ප්‍රයෝජන ගැනීම් පහත සඳහන් පරිදි පිළිගත යුතුය.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Archival Records are issued to the readers subject to the following rules

General Conditions:

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 මැයි 30 වෙනි සිකුරාදා, 06:26  

සොයන්න

ලියාපදිංචි පොත්, සඟරා, ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

ලේඛනාගාරය භාරයේ පවතින ලේඛන

ජාතික ලේඛනාගාරය භාරයේ පවත්නා ඇතැම් වාර්තා කාණ්ඩ ගැන අගනා විස්තරයක් මෙහි දැක්වේ.

අළුත්ම ඡායාරූප එකතුව

අප‍ගේ අළුත්ම ඡායාරූප බලන්න.

තෝම්බු දර්ශකය

පෘතුගීසීන් විසින් සම්පාදනය කරන ලද, "සිංහල රජවරුන්ගේ ලේකම් මිටි" පදනම් කරගත්, ලියාපදිංචි ලේඛන හෙවත් තෝම්බු.

ඔබගේ අදහස් දක්වන්න

ඔබගේ පැමිණිලි ඇතොත් අදම ඉදිරිපත් කරන්න.

ප්‍රකාශන

ප්‍රකාශනවල අළුත්ම මිල ගණන් දැනගැනීම සඳහා

කතුහිමිකම © 2018 ජාතික ලේඛනාරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
යාවත්කාලීනය : 18-10-2018.